May 10, 2006

K používaniu pojmu „synantropný“ v zoocenológii

Tomáš Čejka

Potreba vyjadriť väčšiu či menšiu väzbu niektorých živočíchov alebo rastlín ku človeku, resp. ním ovplyvnené alebo pretvorené prostredie, viedla k rozvoju bohatej ekologickej terminológie.
Pre druhy viazané na človeka sa najmä v zoológii, ale aj botanike, často používa termín synantropný. Ako už upozornil POVOLNÝ (1962), POVOLNÝ a ŠUSTEK (1973), ktorí definovali a oddelili pojmy synantrop a Kulturfolger (pozri nižšie), termínom synantropný by sa mali označovať len druhy, ktoré majú takú silnú väzbu na človeka a jeho aktivity, že nie sú schopné dlhší čas prežívať v prírodnom prostredí (teda mimo súvislej zástavby a interiérov budov). Typickými synantropmi sú napr. mravce faraónske, väčšina cudzokrajných živočíchov žijúcich v skleníkoch, niektoré šváby, dvojkrídlovce a pod.
Druhy, ktoré dobre prosperujú, či sú dokonca viazané na kultúrnu krajinu, nazýva TISCHLER (pers. comm., in POVOLNÝ & ŠUSTEK 1973) výstižne Kulturfolger (v anglickom preklade culture follower), pričom ich dôsledne odlišuje od skutočných synantropov.
Tu nájdete kompletný článok (.pdf)
Limacus flavus -- jediný synantropný mäkkýš s. stricto na Slovensku

0 Comments:

Post a comment

<< Home