August 09, 2004

Vyšiel nový katalóg európsky významných biotopov na Slovensku

V nadväznosti na Katalóg biotopov Slovenska (2002, DAPHNE) vydala ŠOP SR v spolupráci s DAPHNE koncom roka 2003 publikáciu o európsky významných biotopoch na Slovensku v zmysle Smernice o biotopoch. V práci je charakterizovaných celkovo 66 typov biotopov, z ktorých 23 je z hľadiska Európskeho spoločenstva zaradených medzi tzv. prioritné typy biotopov. Pri každom biotope je uvedený jeho slovenský a anglický názov, všeobecná charakteristika, hlavné faktory ohrozujúce jeho existenciu a príklady rastlinných a živočíšnych druhov typických pre daný biotop. Významnou súčasťou charakteristiky každého biotopu je mapa so štvorcovou sieťou, ktorá odráža súčasné poznatky o jeho rozšírení na území Slovenska. Textová časť publikácie je vhodne doplnená farebnými fotografiami biotopov a vybraných druhov rastlín a živočíchov. V závere publikácie sú zhrnuté všeobecné zásady starostlivosti o jednotlivé skupiny biotopov.
Publikáciu je možné zakúpiť priamo v DAPHNE alebo vo vybraných kníhkupectvách (zatiaľ v Bratislave a vo Zvolene).
citácia: Viceníková, A., Polák, P. (eds.), 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 s.

Ľuba Vavrová

0 Comments:

Post a comment

<< Home