August 10, 2004

Práca o stanovištných preferenciách Anisus vorticulus, Valvata macrostoma a Segmentina nitida (JV Anglicko)

Súhrn práce: Watson, A.M. & Ormerod, S.J. 2004: The distribution of three uncommon freshwater gastropods in the drainage ditches of British grazing marshes. Biological Conservation 118: 455–466.

Skúmané územie: Mokrade v JV Anglicku, grófstvach Sussex a Kent: 1. Littlehampton – alúvium rieky Arun, 2. Lewes – Lewes Brooks, 3. Eastbourne – Pevensey Levels, 4. Sandwich – Stour Valley (Kent). Všetky lokality sú v zime periodicky zaplavované, v lete slúžia ako pasienky.
Metódy: Z pôvodného počtu 106 skúmaných odvodňovacích kanálov autori potom náhodne vybrali 87, z nich sa v 25 vyskytovali cieľové druhy. Zber bol robený kruhovou sieťkou (priemer 18 cm, oká 1 mm), vzorka pozostávala z niekoľkých smykov („vigorous sweeps“) v 1 m litorálu. Merané bolo množstvo abiotických aj biotických parametrov. Štatistické analýzy: one-way ANOVA, PCA, logistická regresia.
Hlavné výsledky: Konštantnosť: V. macrostoma (16%), S. nitida (13%), A. vorticulus (8%). Na základe PCA neboli potvrdené signifikantné asociácie medzi jednotlivými druhmi.
Stanovištné preferencie S. nitida: vyššie hodnoty pH (7,3), Ca, chloridov a vodivosti. Preferuje plytšie vody s vyššou pokryvnosťou emerzných makrofýt, takisto kanály s bohatými submerznými zárastami, pokiaľ možno nezatienené terestrickou vegetáciou.
Stanovištné preferencie A. vorticulus: Nižšie koncentrácie vápnika a hodnoty pH. Štruktúra vegetácie má v podstate malý efekt na distribúciu druhu. Výskyt pozitívne koreloval najmä so zvyšujúcou sa pokryvnosťou amfibických rastlín a so zvyšujúcou sa diverzitou makrofýt. Vyhýbal sa širokým a hlbokým kanálom s nezatienenou hladinou.
Stanovištné preferencie V. macrostoma: Vo vodách s vyšším obsahom chloridov, s vyššou pokryvnosťou a diverzitou splývavých makrofýt. Vo všeobecnosti preferuje kanály so zatienenou hladinou.
Tu sú modely, ktoré najlepšie vystihujú distribúciu jednotlivých druhov:
S. nitida – vyšší obsah Ca, chloridov a pokryvnosti emergentnej vegetácie, A. vorticulus – Ca, pH, BOD (rozp. kyslík), výška vod. stĺpca, prítomnosť amfibickej vegetácie, V. macrostoma – Ca, chloridy, pokryvnosť emergentnej vegetácie. Kruskal-Wallisov test potvrdil, že sa S. nitida a V. macrostoma nevyskytovala v kanáloch s vyššou koncentráciou nitrátov.
V práci nájdete aj podnetné zamyslenia nad dynamickým manažmentom odvodňovacích kanálov, rešpektujúcim jednotlivé sukcesné štádiá (napr. selektívne rotačné odstraňovanie siltu, burín, inváznych rastlín a pod.).

Za vás preštudoval a výcuc spravil T. Čejka


August 09, 2004

Vyšiel nový katalóg európsky významných biotopov na Slovensku

V nadväznosti na Katalóg biotopov Slovenska (2002, DAPHNE) vydala ŠOP SR v spolupráci s DAPHNE koncom roka 2003 publikáciu o európsky významných biotopoch na Slovensku v zmysle Smernice o biotopoch. V práci je charakterizovaných celkovo 66 typov biotopov, z ktorých 23 je z hľadiska Európskeho spoločenstva zaradených medzi tzv. prioritné typy biotopov. Pri každom biotope je uvedený jeho slovenský a anglický názov, všeobecná charakteristika, hlavné faktory ohrozujúce jeho existenciu a príklady rastlinných a živočíšnych druhov typických pre daný biotop. Významnou súčasťou charakteristiky každého biotopu je mapa so štvorcovou sieťou, ktorá odráža súčasné poznatky o jeho rozšírení na území Slovenska. Textová časť publikácie je vhodne doplnená farebnými fotografiami biotopov a vybraných druhov rastlín a živočíchov. V závere publikácie sú zhrnuté všeobecné zásady starostlivosti o jednotlivé skupiny biotopov.
Publikáciu je možné zakúpiť priamo v DAPHNE alebo vo vybraných kníhkupectvách (zatiaľ v Bratislave a vo Zvolene).
citácia: Viceníková, A., Polák, P. (eds.), 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 s.

Ľuba Vavrová