June 07, 2004

Diplomová práca o mäkkýšoch topoľových lignikultúr

Zhruba pred mesiacom úspešne obhájila poslucháčka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Petra Richterová diplomovú prácu na tému
Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo
Tu je súhrn:

Ciele práce:
- opísať vybrané kvantitatívne a štrukturálne znaky malakocenóz topoľových lignikultúr
- získať nové autekologické a synekologické poznatky o malakofaune podunajských lužných lesov
- prispieť k ekosozologickému hodnoteniu územia
Študované územie:
Katastre obcí Bodíky a Trstená na Ostrove. Zahŕňa ostrovy v ľavobrežnom inundovanom území pri r. km 1827-1826. Priemerná nadm. výška: 125-135 m n.m.
Metódy:
Kvadrátová, výplav schránok flotačnou metódou (Evans, 1972)
Výsledky:
- Na 10 stanovištiach porastu šľachteného topoľa získala 2021 jedincov, ktorí patrili k 28 terestrickým druhom a 8 ekologickým skupinám. V rámci všetkých stanovíšť dominanovali: Aegopinella nitens (10.6 %), Punctum pygmaeum (10.6%), Carychium minimum (11.4%), Vitrea crystallina (8.5%), Vallonia costata (7.4%) a Cochlicopa lubrica (7.4%).
Medzi ekol. skupinami mali najvyššiu početnosť lesné druhy s. lato (48.3%), euryekné druhy (22.1%) spoločne s hygrofilnými druhmi s. lato.
- Eukonštantné boli Aegopinella nitens, Carychium minimum a Vallonia costata.
- Na jednej z lokalít sa vyskytol aj Arion lusitanicus (3 ind.). Ide o prvý nález zo zaplavovaných podunajských luhov. Z ostatných nahých ulitníkov autorka zaznamenala iba Arion subfuscus, Arion fasciatus a Limax maximus.

Citácia práce: Richterová, P. 2004: Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo. Dipl. práca, ms. depon. in: PriFUK, Bratislava, 74 pp.

Tomáš Čejka

0 Comments:

Post a comment

<< Home